แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นการแสวงหาประโยชน์ทางเพศเชิงพาณิชย์จากเด็ก การท่องเที่ยวเพื่อมีเพศสัมพันธ์กับเด็ก หรือ สื่อสิ่งพิมพ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับประเด็นเหล่านี้ เราขอแนะนำให้ท่านอ่านจากแหล่งข้อมูลดังต่อไปนี้

 

แหล่งข้อมูลของเอ็คแพท

เอ็คแพท อินเตอร์เนชั่นแนลเป็นองค์กรสากลซึ่งมีเครือข่ายอยู่ใน 75 ประเทศ มีเป้าหมายหลักคือการต่อสู้กับการแสวงหาประโยชน์ทางเพศเชิงพาณิชย์จากเด็ก ผ่านการรณรงค์ผลักดัน (advocacy) และการเสริมสร้างความตระหนักรู้   ตั้งแต่พ.ศ. 2539 เป็นต้นมา และจากการที่ได้ร่วมจัดการประชุมใหญ่ระดับโลกถึง 3 ครั้งเกี่ยวกับปัญหาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศเชิงพาณิชย์จากเด็ก ทำให้เอ็คแพทยังคงเป็นแหล่งข้อมูลสำคัญที่เชื่อถือได้เกี่ยวกับประเด็นปัญหาดังกล่าว

 

แหล่งข้อมูลขององค์การสหประชาชาติ

เมื่อพ.ศ. 2532 องค์การสหประชาชาติได้ประกาศรับรองอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child – CRC)   อนุสัญญาฉบับนี้มีทั้งหมด 54 มาตรา และวางเค้าโครงสิทธิสำคัญซึ่งเด็กทุกคนในโลกมีสิทธิ์ได้รับ   เนื่องจากภารกิจที่จะต้องดำเนินการให้มั่นใจเรื่องสวัสดิการเด็ก (child welfare) ทำให้องค์การสหประชาชาติตีพิมพ์เอกสารฉบับหนึ่งชื่อว่า “สิทธิเด็กและหลักการทางธุรกิจ” (Children’s Rights and Business Principles) ขึ้น ซึ่งสามารถอ่านได้จากลิงค์ด้านล่างนี้

 

แหล่งข้อมูลขององค์การยูนิเซฟ

องค์การยูนิเซฟเป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดสหประชาชาติที่ให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการพัฒนาในระยะยาวแก่แม่และเด็กในประเทศกำลังพัฒนา   องค์การยูนิเซฟเป็นผู้ให้การสนับสนุนเดอะโค้ดมาเป็นระยะเวลานานแล้ว และดำเนินงานเพื่อป้องกันและจัดการกับปัญหาความรุนแรงทางเพศโดยให้ภาคส่วนต่างๆของรัฐบาล อาทิ ฝ่ายยุติธรรม ฝ่ายสวัสดิการสังคม ฝ่ายการศึกษา และฝ่ายสาธารณสุข รวมถึงผู้ออกกฎหมาย ภาคประชาสังคม ผู้นำชุมชน กลุ่มทางศาสนา ภาคเอกชน สื่อมวลชน ครอบครัว และตัวเด็กๆเองได้มีส่วนร่วม

 

แหล่งข้อมูลขององค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ

องค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติเป็นผู้ให้การสนับสนุนเดอะโค้ดมาอย่างยาวนานอีกรายหนึ่ง   เป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดสหประชาชาติที่รับผิดชอบด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและสามารถเข้าถึงได้ทั่วโลก   ในฐานะองค์กรสากลชั้นนำด้านการท่องเที่ยว องค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติส่งเสริมการท่องเที่ยวในฐานะตัวขับเคลื่อนให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การพัฒนาแบบครอบคลุม (inclusive development) และความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม และเสนอความเป็นผู้นำ รวมทั้งสนับสนุนภาคการท่องเที่ยวให้เพิ่มพูนความรู้ และพัฒนานโยบายด้านการท่องเที่ยวทั่วโลกให้มีความก้าวหน้ายิ่งขึ้น